Om personuppgifter

PTS har flera e-postadresser för att möjliggöra för utomstående att kontakta och kommunicera med PTS. För att kunna kommunicera med dig behöver PTS behandla dina personuppgifter.

Nedanstående gäller när du skickar e-postmeddelande till brevlådorna ptsbredband@pts.se, statistik@pts.se och e-komstat@pts.se.


PTS behandlar följande personuppgifter om dig e-postadress, samt övriga personuppgifter du uppger i e-postmeddelandet till PTS.


Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna kommunicera med och svara på eventuella frågor och begäranden från den som skickar e-postmeddelanden till PTS.


Eftersom det ingår i PTS serviceskyldighet att enskilda ska kunna kontakta PTS via elektronisk post är behandling av personuppgifter nödvändig för att uppfylla denna skyldighet. Den rättsliga grunden för registreringen av dina personuppgifter hör därför till det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.


Gallring sker årligen av handlingar av tillfällig och ringa betydelse och de handlingar som är äldre än tre år raderas i sin helhet.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.

Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).

Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.

PTS dataskyddsombud kan [fr.o.m. den 25 maj 2018] kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 6101, 102 32 Stockholm
E-post: pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00