Om PTS Individundersökning

Om Svenskarnas användning av telefoni och internet - PTS individundersökning 2017

Målgruppen för undersökningen är allmänheten i Sverige mellan 16-75 år. Urvalet är ett riksrepresentativt slumpmässigt urval som omfattar 4000 individer. Datainsamlingen genomfördes mellan augusti och november 2017 och respondenterna fick välja om de ville svara postalt eller via webben. Denna insamling kompletterades med en insamling via telefonintervjuer för att öka svarsfrekvensen.

Svarsfrekvensen i årets undersökning var 45 procent och 46 procent av de svarande valde att svara via webben. För en mer detaljerad beskrivning av svarsfrekvenser och bortfallsorsaker, se i rapporten som finns under fliken Dokument.

I syfte att kompensera för bortfall i vissa målgrupper och för att ge bättre representativitet i undersökningen har resultaten liksom tidigare år vägts efter variablerna kön, ålder och SKLs kommungruppsindelning i proportion till andelar i befolkningen. Tidigare är har H-region använts för att klassificera geografisk indelning vilket har frångåtts i årets undersökning. För en mer detaljerad förklaring av kommungruppsindelning, se rapporten som finns under fliken Dokument.